دیدار تیم ما

مرداد ۱۳۹۴

دوره استخراج، مرحله فیلتراسیون عصاره، نوع فیلتر و نوع حلال بر مقدار و .... و آبی جهت تولید پنیر استفاده می شود و جئوتریکوم کاندیدم برای تولید ویلی[ ] بکار می رود. .... طراحی کارخانه عبارت است از ترکیب فیزیکی قرار گرفتن ماشین آلات مختلف ..... ابتدا عصاره گیاه (عصاره برگ کامل یا عصاره ژل داخلی) با آسیاب استخراج شده و...

دستگاه آسیاب نایلون

سفارش گذار در مورد مارک دستگاه دستگاه آسیاب ... نوع دستگاه (نام):خط تولید ... (تولید کننده درب ...

Baghdar .indd

آسيا بان سنگ هاي آسياب خود را که بايد با روان آب هاي بهاري سريعتر بچرخند آماده کرده. است. .... برمي گردد. در اين سمپوزيوم پژوهشگر و توليد کننده گردو از کشور جهان، شرکت داشتند و عنوان مقاله را در ... اي ران و ش يلي کانديدا ش دند که پ س از ارائه. پتانسيل هاي .... و بيش از نوع پسته از ايران، ترکمنستان.

دیجیتال وری بیرون

... نمایش راندمان تولید, ... نوع تصاویر ماشین سنگ, ... آسیاب میله تبادل آسیاب, ...

آگهی های تهران

... زومکس مینی زومکس ویلی زومکس ... این نوع بلوک درکیسه ... تولید کننده ...

ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﻳﺮان زﻣﻴﻨﻲ ﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻴﭙﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻ .... ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﻳـﮋه ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده اﺳـﺖ ... را آﺳـﻴﺎب ﻛـﺮ ... زداﺋــﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﺒﺨﻴــﺮ ﻛﻨﻨــﺪه ... ﺪ و ﻣ. ﺨﻠـﻮط را ﺣـﺮارت داده ﺗـﺎ ﺑﺠﻮﺷـﺪ . در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷ. ﻴ. ﺪن. ﻣ . ﻲﻠﻴ. ﻴ ﻟ. ﺘﺮ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت اﺷﺒﺎع ﺷـﺪه ﺑـﻪ. آن ..... ﻣﻘـﺪار ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻧـﻮع روﻏـﻦ.

دریافت فایل

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻳﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺪرك ﻳﺎ. اﻣﺘﻴﺎزي. ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ... راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺼﺎره ... ﻴﺎب، ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن وﺻﻮت وآﺳﻴﺎب، آﺳﻴﺎب و ﺻﻮت و آﺑﮕﻴﺮي، ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن وآﺳﻴﺎب و.

اسناد و مدارک مربوط به مناقصه شماره ت _خرید تجهیزات آزمایشگاهی و ...

ﻣﺒﻠﻎ ، ﻧﻮع و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ. : ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ... ﻓﺮوﺷﻨﺪه. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. ﻣﺸﺮوح. ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻓﻨـﻲ. ، ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ،. ﺷـﺮاﻳﻂ. ﺗﺤﻮﻳﻞ ، ﮔﺎراﻧﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺮاﺳﺎس. ﻗﺮاراد ﺧﺮﻳﺪ و .... ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘـﺲ از ﻓـﺮوش و. ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ..... ﻴﻠﻴ. ﺲ. و. ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮ. ﺑﺎد. ،ي. و ... ﺑﻌﻼوه. ﺣﻮزه. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. ي. ﻣﻌﺪﻧ. ﻲ. ﻣﺨﺘﻠﻒ. . ﺑﺮﺧﻮردار. ي. از. ﻟﻮﻟﻪ. ﻴﺗﻮﻟ .... Grinding Mill. . ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر.

تولید و فروش آسیاب بالمیل

تولید کننده آسیاب ... ظرفیت تولید: الی کیلو در ساعت، بستگی به نوع محصول دارد

مهندسی کشاورزی

بررسی و مطالعه امکان آلوده شدن مواد غذایی در حین تولید در کارخانههای تولید کننده مواد غذایی و ادامه ... بوتولیسم مهمترین و خطرناک ترین نوع مسمومیت غذایی است و باکتری عامل آن ..... جامد يا سفت مانند ماست، فيلم جوك (Film jolk) ، ويلي (villi) ، داهي (dahi) و لبن (leben) . ...... الف کند بودن تیغه اسیاب خلال ب استفاده از تیغه با تعداد دندانه کم

کيفيت گندم راهکارهاي ارتقاء.pdf

در زﻣﺎن آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن. ﺧﺴﺎرت ... ﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ، داﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻪ زده، داﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ. رﻧﮓ داده و داﻧﻪ ... در راﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در زارﻋﻴﻦ ﮔﻨﺪﻣﻜﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﻓﺮوش. ﮔﻨﺪم ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ .... درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪي در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻨﺪم ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮآورده ﺧﺎص ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ.

خطوط اکستروژن و اکسترودر های لوله و پروفیل

... نه تنها شامل احتیاجات محیطی تولید کننده بلکه همچنین شامل افرادی ... آسیاب; موادکش نوع ...

دستگاه برش سفال

نوع دستگاه (نام):رولفرم مارک دستگاه: پایابرش کشور سازنده: توضیحات دیگر:ضمنا ... فنی:دستگاه تك برش تولید تیغه سفال وبلوك سقفی سیستم جورج ویلی. ... تنی، باکس فیدر، آسیاب پروانه ای عدد، مخلوط کن اولیه، والس، دستگاه سیلو گل...

ذرت

تولید کننده ... این نوع ذرت معمولا در نواحی ذرت ... از آسیاب نمودن دانه ذرت ، آرد ذرت ...

آسياب خردكن

... گوگرد، آسیاب خط تولید کود ... تولید کننده آسیاب ... توجه به نوع کاربری ، تولید می ...

اصل مقاله ( K)

ﮔــﺮدد. ]. [. ﻳﻜــﻲ از راﻫﻜﺎرﻫــﺎي اﺳــﺘﻔﺎده. ي ﻣﺠــﺪد از اﻳــﻦ. ﺷﻴﺸﻪ. ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺸﻪ. ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ اﺳﺖ ... ي آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻔﻨﺠﻲ. ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻛﻨﻨـﺪه راﻳـﺞ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛـﺮﺑﻦ. ﻳـﺎ ﻣـﻮاد ... ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه، ﻧـﻮع ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﻔﻨﺠﻲ. ﻛﻨﻨﺪه، اﻧﺪازه ذرات ﺷﻴﺸﻪ اوﻟﻴـﻪ و ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﻔﻨﺠﻲ. ﻛﻨﻨـﺪه، دﻣـﺎي .... ﻴﻠﻴ. ﻜﻮن. ﻛﺎرﺑ. ﺪﻴ. در دﻣﺎﻫﺎ. :ي. آ. ). و ب. ). درﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘ. ﻲ. ﮔﺮاد . ﻴدﻟ. ﻞ. ﺮﻴﻏ. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ا.

آسیاب چکشی تن

... تن شرکت قدس ملایر نوع فعالیت: تولید کننده زمینه فعالیت: ... نوع محصول قابل آسیاب: ...

اصل مقاله ( K)

های توليد کننده شير در. آلوئول .... مطالعه مداخله ای از نوع شبه تجربی. . تجربی. ... ابتدا دانه رازیانه تهيه، تميز، آسياب و استریل شد و نهایتاً ... يلی یونيت در ليتر.

Download ( kB)

ﻛﻤﻚ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر درآورده ﺷﺪﻧﺪ . اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره از ﮔﻴﺎه ... ﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ. ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺑﺎ. . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ. . ﻧﺮﻣﺎل ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ . ﭘﺲ از. اﻓﺰودن. .... ﻧﻮع آﻧﻴﻮن ﻳﺎ ﻛﺎﺗﻴﻮن. ﻣﺎده واﻛﻨﺶ دﻫﻨﺪه ... ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

اصل مقاله ( K)

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر. روﻧﺪ . اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ... ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮع ﻓﻴﺒﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳ. ﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ .... اﺑﺘﺪا ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم آﺳﻴﺎب ﺷﺪ و. ﺳﭙﺲ از .... ﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ رﻗﺖ ﺑﻪ. .

قیمت دستگاه تولید دستمال کاغذی

سازی بزرگ آمل *** این شرکت تولید کننده ... و نحوه تولید و ساخت نوع ... آسیاب خانگی ...

اصل مقاله ( K)

اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ و ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﮐﻠﺴ. ﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﺳﺪﯾﻢ، آﻫﻦ، ... ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و. ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ. ﻫﺎي. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺪود. . درﺻﺪ .... آﺳﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ و از اﻟﮏ. / . ..... وﯾﻠﯽ،. . ). ﺣﻀﻮر ﻫﯿﻒ. ﻫﺎي. ﻗﺎرچ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰ در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط. ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه. ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ.

تولید کننده نایلون پلاستیکی :: نو آوران پلاستیک

تولید کننده نایلون پلاستیکی تولید کننده نایلون پلاستیکی در ... [۱] دستگاه آسیاب ... نوع شرکت ...

ورزش، سلامتی و لاغری

.u.s. تولید کننده شکلات استفاده از در حدود ، ... جان ویلی و ... می گذرانند و دارای دیابت نوع ...

ﺍﻧﮑﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﺍﻟﻘﺎﻱ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺯ

ﻢ ﮐﻨﻨـﺪﻩ. ﻫـﺎ. ﻱ. ﺭﺷـﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺎ. ﻱ. ﻫﺎﭘﻠﻮﺋ. ﺪﻴ. ﻱ. ﻴ ﻟ. ﻴﺴ. ﺎﻧﺘﻮﺱ ﺍﺯ ﻃﺮ. ﻳ. ﻖ ﮐﺸﺖ ﻣ. ﻴ. ﮑﺮﻭﺳﭙﻮﺭ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ. ﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .ﻢﻳ .... ﻲﻠﻴ. ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻟ. ﺘﺮﻴ. ﻭ. ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ. ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ. ﻭ۱. /۵. ﻣ۰. ﻲﻠﻴ. ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻟ. ﻴ. ﺘـﺮ. ﻴ ﮐ. ﻴﻨﺘـ. ﻦ ﻭ. NAA. ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ... ﺍﺛﺮ ﻧﻮﻉ ﮊﻧﻮﺗ. ﻴ. ﭗ ﻭ ﺭﻗﻢ. ﺩﺭ ﺍ. ﻳ. ﻦ ﺁﺯﻣـﺎ. ﻳ. ﺶ ﻣ. ﻴـ. ﺰﺍﻥ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺁﻧـﺪﺭﻭﮊﻧﺰ ﺩﺭ. ۷. ﺭﻗـﻢ ﺍﺯ ﮔـﻞ. ﺴﻴﻟ. ﻴ. ﺎﻧﺘﻮﺱ ...... microspores of Lycopersicon esculentum mill.

اسدآباد افشار

رستم يلي بود در سيستان كه من كردمش رستم داستان ..... سيركه(سركه): بعنوان رمز و سمبل برطرف كننده مزاج بد بدن انسان است. ..... همان طورکه اشاره شد نام کشتی چوخه برگرفته از نوع جنس لباسی است که هنگام کشتی می پوشند این ... هم كوهي به نام چقچقه وجود دارد (چقچقه در زبان تركي به نوعي آسياب آبي و در برخي موارد به سنگ آسياب گفته...

آسیاب پلاستیک

... این آسیابها در دو نوع و مدل تیغه ... تولید آسیاب در ... قابل توجه تولید کننده گان ...

روش تولید محصولات آذرخش

روش تولید شرکت ... به نوع محصول توسط آسیاب های تیغه ... فن های خنک کننده سرد شده و ...

فروشگاه فرهنگي و هنري طنين

... «می خواستم از هر نوع ... وال کیلمر، فرانک ویلی، کوین ... ، تولید کننده ی کفش های ...

هیر کلاپ | کاشت مو | کاشت ابرو | خدمات لیزر | اخبار وآموزش ...

البته خوشبختانه این نوع از اگزما از نوع آلرژیک ... در کرم، کارخانه تولید کننده آن و ...

فرآیند تولید کاشی و سرامیک

فرآیند تولید ... آسیاب‌های گلوله ای ... · در روزهای ابتدایی از ریختن مواد لک کننده ...

ﻛﺒﺪ

جولای ... ادﻣﻬﺎ ﺧ. ﻲﻠﻴ. ﺳﺮدﺷﻮن ﻣ. ﺸﻴ. ﻪ. . ﻋﺮﻗ. ﺎﺗﻴ. ﻲ. ﻛﻪ ﺗﺼﻔ. ﻪﻴ. ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن. . ﭘﺎﻛﺴﺎز. ي. ﺟﺴﻢ و روح ﺑﻪ روش ﻃﺒ. ﻌﻴ .... از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻳﻦ ﺟﺰوه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻋﻮض ﻛﺮدن ﻧﻮع ﻏﺬ. اﻳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺧﻮد را .... ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در روده ﺑﺰرگ را ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد و دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ . . دﭼﺎر ﻛﻴﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪان .... در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﻲ ﻫﻞ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه روي ﻣﺮﺑﺎ درون. ﻇﺮف رﻳﺨﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده...

Full Text

اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎدام، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮاﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﻞ ﺑﺎ. ﻛﻤﻴﺖ و ... ﻲﻠﻴ. ﻣﻲ. ﺷﻮد، ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌ. ﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه. ازت ﺷﺪه، اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﻴﺎه و ... Prunus dulcis Mill.

دانلود انرژی باد (pdf kb)

از س وی ديگر انرژی های فس يلی مانند نفت، گاز و. زغال سنگ س رانجام روزي ... و كش تي هاي بادباني و آسياب هاي بادي استفاده مي كرده. اس ت. ... ترتيب هزينه انرژي توليد ش ده به وسيله توربين هاي بادي، ... اين نوع از كاربرد انرژي باد مي تواند سهم مهمي در تأمين برق ... را باي د مديون ش ركت كنندگان در جنگ ه اي صليبي.

چاپگر تخته مدار

مدار تولید کنندگان هیئت مدیره, اجزاء مدار هیئت مدیره, مدار چاپی مونتاژ انجمن, تخته مدار است, چاپ طرح هیئت مدیره, نرم افزار مدار هیئت مدیره, طراح مدار برد, مدار ... صفحه نمایش, تولید کنندگان فکی ویلی. ..... آسیاب دانه های کاکائو, نوع فکی چگونه ماشین.

سایت ورزشی مالک رفیعی

... که کمپانی های تولید کننده مکمل های غذایی ... و تولید نوع ویژه ای از ... حدود ( ویلی ...

راهكارهايي جهت ارتقاء تكنولوژي توليد كارخانه های سيمان ايران

در تولید س یمان همچون هند گویاي آن اس ت که مصرف انرژي در صنعت سیمان بسته به نوع تکنولوژي تولید، قابل کنترل مي باشد. بنابراین. در این مقاله تالش ... آسياب هاي مواد خام گلوله اى و يا آسياب هاى مواد خام غلتكى. صورت مي پذيرد. تنظيم .... در كش ور ما بس ياري از كارخانه هاى توليد كننده س يمان به. دلي ل آاليندگي كمتر...

edris wood

... شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده نئوپان ضخیم و ... آسیاب کوچک از نوع ...

محصولات مرتبط

Copyright © 2015.MICO Mining All rights reserved.More Templates.Sitemap